TWÓJ KOSZYK

Brak produktów w koszyku.


Kup do 15:00 dostawa jutro!

Pomyślnie dodano do koszyka

 

 

Polityka prywatności i plików „cookies”

 

Dokument ten stanowi Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego dostępnego pod
adresem: www.projectlashes.pl .


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania
i ochrony danych osobowych użytkowników (dalej zwanych „Użytkownikami”) serwisu sklepu
internetowego (dalej zwanego „Serwisem”), stanowiącego własność Michała Wilczyńskiego,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą N.OLI Michał Wilczyński (62 – 080
Lusówko, ul. Hiacynta 25, NIP: 7773023426, REGON: 368303617 (dalej zwanego: „Michałem
Wilczyńskim”, „Administratorem” lub „Usługodawcą”), a także określa zasady wykorzystywania
plików Cookies w Serwisie oraz tworzenia profilów osobowościowych Użytkowników (tzw.
profilowania).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego:
„RODO”) jest Michał Wilczyński.
3. Użytkownikami Serwisu są osoby korzystające z usług świadczonych przez Michała
Wilczyńskiego za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie usług świadczonych
drogą elektroniczną („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część
Regulaminu.


II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW


Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach:
1) umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług
świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności realizacji zamówień
dokonywanych w ramach sklepu internetowego, umożliwienie rejestracji konta klienta w
sklepie internetowym, zapewnienia obsługi tego konta, w tym również rozwiązywania
problemów technicznych, umożliwienie publikowania opinii o zakupionych produktach;
2) prowadzenie marketingu usług świadczonych przez Michała Wilczyńskiego, w tym przede
wszystkim realizacji dobrowolnej usługi dostarczania informacji handlowych w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługo drogą elektroniczną oraz wykorzystania
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
3) rozpoznawania reklamacji Użytkowników;
4) zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez Michała Wilczyńskiego drogą
elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez
Użytkowników Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
5) realizacji przez Michała Wilczyńskiego obowiązków wynikających z przepisów podatkowych
oraz przepisów o rachunkowości;
6) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez Michała
Wilczyńskiego działalności gospodarczej;
7) przeprowadzania organizowanych przez Michała Wilczyńskiego konkursów, programów
lojalnościowych czy akcji promocyjnych;
8) tworzenia profilów osobowościowych Użytkowników (tzw. profilowanie).
9) analizy ruchu Użytkowników w Serwisie, prowadzenia statystyk, badania opinii i satysfakcji
Użytkowników.


III. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE


1. Administrator gromadzi, wykorzystuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników,
o ile zostaną one dobrowolnie podane:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania/adres doręczenia/adres prowadzenia działalności gospodarczej;

3) adres e-mail;
4) numer telefonu;
5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – w przypadku Użytkowników dokonujących zakupów w
sklepie internetowym dostępnym w ramach Serwisu w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą;
6) Numer rachunku bankowego – w przypadku Użytkowników dokonujących zakupów w sklepie
internetowym dostępnym w ramach Serwisu.
2. Dodatkowo, podczas korzystania z Serwisu serwery, w sposób automatyczny zapisują tzw.
logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP,
adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp.


IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator przetwarzana dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących
przepisów obowiązującego prawa:
1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (dotyczy przetwarzania
danych osobowych w celach wskazanych w pkt II. 1), II 2), II 7) niniejszej Polityki
Prywatności);
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy (dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach
wskazanych w pkt II 1), II 2),II 3) niniejszej Polityki Prywatności);
3) art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o
rachunkowości (dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w pkt II 5)
niniejszej Polityki Prywatności);
4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (dotyczy przetwarzania danych
osobowych w celach wskazanych w pkt II 2), II 4), II 6), II 9) niniejszej Polityki Prywatności);
5) art. 22 ust. 2 lit. c RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na profilowanie swoich
danych osobowych (dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w pkt II
8) niniejszej Polityki Prywatności).
2. Udzielenie zgody przez Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu.


V. ZASADY GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH


1. Michał Wilczyński zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników
zgodnie z poniższymi zasadami:
1) dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO,
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących
przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO,
2) Michał Wilczyński stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a
w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich
osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem,
3) dane osobowe Użytkowników Serwisu nie będą przez Michała Wilczyńskiego udostępniane
innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
a) Użytkownik wyrazi na to zgodę (np. zgoda na przekazanie treści opinii o produkcie wyrażonej
przez Użytkownika, która może zawierać jego dane osobowe);
b) jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Michała Wilczyńskiego za
pośrednictwem Serwisu – w tym przypadku Michał Wilczyński udostępnia tylko i wyłącznie te
dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług;
c) jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji
państwowych;

d) jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania
innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
e) jest to koniecznie z uwagi na dochodzenie należności oraz innych roszczeń przysługujących
Michałowi Wilczyńskiemu,
4) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, dane osobowe mogą być
również udostępnianie zaufanym podmiotom trzecim, które Michał Wilczyński upoważnił lub
którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych ze świadczeniem
przez niego usług, (w rozumieniu: biurom rachunkowym, podmiotom prowadzącym
działalność pocztową lub kurierską, podmiotom hostingowym, dostawcom oprogramowania do
obsługi sklepu internetowego, podmiotom realizującym newsletter i przesyłki marketingowe,
pracownikom, współpracownikom itp.), jedynie w zakresie koniecznym do realizacji celów
wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności;
5) dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały
zgromadzone;
6) dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do
należytego świadczenia usług w ramach Serwisu. Dane przetwarzane w związku ze
złożonymi zamówieniami i usługami świadczonymi w ramach Serwisu będą przetwarzane do
czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umów sprzedaży lub do czasu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (w zależności, które z
tych zdarzeń nastąpi później). Dane przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie
zgody Użytkownika lub w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Michała
Wilczyńskiego, będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody na ich przetwarzanie
lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania przez Użytkownika. Po
upływie okresu przetwarzania dane osobowe Użytkowników zostaną trwale usunięte;
7) dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;
8) W Serwisie mogą być publikowane linki do stron internetowych, które nie są prowadzone
przez Michała Wilczyńskiego, ale przez podmioty trzecie. Każdorazowo wchodząc na stronę
dostępną pod takim linkiem, Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności,
warunkami korzystania z tej strony oraz innymi obowiązującymi dla niej politykami i
regulaminami. Michał Wilczyński nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych
Użytkowników przez podmioty prowadzące te strony, które mają status niezależnych od
Michała Wilczyńskiego administratorów danych osobowych.


VI. POZOSTAŁE PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH


1. Każdy Użytkownik ma prawo do:
1) wglądu (dostępu) do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez
Administratora;
2) żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez
Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
3) żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
4) żądania usunięcia danych osobowych;
5) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w
art. 21 RODO;
6) żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile
jest to technicznie możliwe (dotyczy danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania
umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika);
7) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
2. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie
przez Użytkownika właściwego oświadczenia woli:
a) drogą pocztową na adres Administratora;
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: …….. (proszę wskazać adres e-mail do kontaktu)
3. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds.
ochronnych danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

VII. MECHANIZM COOKIES


1. Serwis rejestruje wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące
żądania stron wysyłane, gdy Użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe
zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język
przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może
jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.
2. Cookies to niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na
urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez
Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesyłane są do
schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na
stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego
korzystania ze Serwisu internetowego www.projectlashes.pl . Najczęściej zawierają one
nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony
internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie
ze stron staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu
Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po
zalogowaniu czy dostosowanie strony do preferencji Użytkownika, takich jak np.
rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.
4. Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:
a) pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z
których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na
urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe,
b) pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i
dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one na poprawę funkcjonalności i
wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych
funkcjonalności Serwisu może być ograniczone,
c) pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one
dostosowanie reklam wyświetlanych w Serwisie lub poza nim do preferencji Użytkownika. Bez
ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu
może być ograniczone.
5. Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
a) pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,
b) pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.
6. Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
a) pliki cookies Usługodawcy,
b) pliki cookies podmiotów trzecich.
7. W ramach „biznesowych” plików cookies, możemy stosować pliki cookies umożliwiające
poznawanie preferencji osób korzystających z naszej strony internetowej. Dla przykładu,
możemy analizować częstotliwość jej odwiedzin. Dzięki temu, możemy lepiej dostosować się
do oczekiwań, np. wyświetlając reklamy dostosowane do potrzeb i preferencji konkretnych
odbiorców albo tych odbiorców, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową. Brak
zgody na stosowanie tych plików cookies skutkować będzie wyłączeniem stosowania reklam
takiego typu.
8. Ustawienia przeglądarki co do zasady domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies”
na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików,
konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest
wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla
konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od
używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich
obsługi Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta
w celu połączenia ze stroną Serwisu.
9. Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że
ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług
oferowanych na stronie internetowej Serwisu.

10. Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę
wyłącznie w celu administrowania Serwisem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów
trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.
11. W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, Usługodawca może zbierać i
zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z
usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą
elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisu w związku z czynnościami
dokonywanymi przez Użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu
oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Usługodawca może również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na
urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.
12. W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, Usługodawca stosuje profesjonalne
technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do
danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google
Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności
kampanii promocyjnych realizowanych przez Usługodawcę za pomocą wyżej wymienionych
narzędzi.
13. Dane zgromadzone w Serwisie przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i
profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Usługodawca
dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych
Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz
bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych Użytkowników Serwisu uprawnieni
są wyłącznie sami Użytkownicy, Usługodawca oraz wskazane w niniejszym dokumencie
podmioty trzecie.


VIII. PROFILOWANIE


1. Michał Wilczyński w sposób automatyczny tworzy profile osobowościowe Użytkowników, co
stanowi tzw. profilowanie – sposób przetwarzania danych osobowych, polegający na
wykorzystaniu udostępnianych danych osobowych do analizy zachowania Użytkowników, w
celu bardziej szczegółowej personalizacji reklam i treści prezentowanych Użytkownikom przez
Michała Wilczyńskiego.
2. Profilowanie odbywa się w oparciu o następujące kryteria: geolokalizacja, emisja na treści,
informacje dotyczące urządzeń Użytkowników.
3. Profilowanie odbywa się wyłącznie za zgodą Użytkownika wyrażoną w sposób dobrowolny i
wyraźny.


IX. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI


1. Michał Wilczyński zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i
plikach „cookies”, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w
Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Michał Wilczyński
każdorazowo poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, a w
stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za
pośrednictwem konta Użytkownika.
2. Użytkownika korzystającego ze Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności
udostępniona przez Michała Wilczyńskiego.


X. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM


Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności lub przetwarzaniem danych osobowych
Użytkowników Serwisu, plikami cookies oraz profilowaniem prosimy kierować na adres e-mail:
sklep@projectlashes.pl .