TWÓJ KOSZYK

Brak produktów w koszyku.


Dostawa we wtorek
Pomyślnie dodano do koszyka

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży
prowadzonej przez ProjectLashes sp. z o.o.  (dalej ProjectLashes) (62 – 080 Lusówko, ul. Hiacynta 25, NIP: 7812061432, REGON:
527090072) z wykorzystaniem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem
www.projectlashes.pl określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. ProjectLashes sp. z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej  pod firmą N.OLI Michał Wilczyński (rubryka nr 6 w KRS 0001072151) i została wpisana do KRS w dniu 1.12.2023.

§ 1 DEFINICJE

Adres Sprzedawcy – ProjectLashes sp. z o.o. , 62 – 080 Lusówko, ul.
Hiacynta 25
Dostawa – dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu, za
pośrednictwem Dostawcy;
Dostawca – Poczta Polska S.A. lub firma kurierska;
Formularz Rejestracyjny – formularz umożliwiający Klientowi założenie Konta Klienta w
Sklepie Internetowym Sprzedawcy;
Formularz Zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, który każdy Klient
ma obowiązek wypełnić danymi, umożliwiającymi Dostawę Zamówienia;
Historia Zamówień – funkcja przewidziana w ramach Konta Klienta, umożliwiająca dostęp do
informacji dotyczących poprzednio składanych Zamówień w Sklepie Internetowym;
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia
przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba
że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność
prawną, a która korzysta ze Sklepu Internetowego;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto Klienta – dodatkowa funkcjonalność Sklepu Internetowego, uruchomiona na rzecz
Klienta, po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, polegająca na
udostępnieniu Klientowi dodatkowych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego, takich
jak np. zapisywanie danych adresowych lub Historia Zamówień. Zależnie od wyboru Klienta,
Konto Klienta prowadzone jest przez ProjectLashes pod unikalną nazwą (login) lub pod adresem e-
mail Klienta;
Newsletter – usługa, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od ProjectLashes
cyklicznych informacji w szczególności o Towarach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach
i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą
Klienta;
Polityka Prywatności i plików cookies – polityka prywatności i plików cookies serwisu
internetowego dostępnego pod adresem www.projectlashes.pl ,określająca zakres oraz
sposób gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów,
a także uwzględniająca zastosowanie plików cookies, stanowiąca integralną część
Regulaminu;
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz
zasad świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem
Sklepu Internetowego na rzecz Klientów (regulamin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18
sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny pod
adresem www.projectlashes.pl ;
Sprzedawca – ProjectLashes sp. z o.o. (62 –
080 Lusówko, ul. Hiacynta 25, NIP: 7812061432, REGON: 527090073), wpisaną do
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;

Towar – każdy produkt sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
Internetowego;
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy
Klientem a Sprzedawcą;
Zakupy bez logowania – możliwość dokonania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży,
bez konieczności utworzenia Konta Klienta na Stronie Internetowej;
Załączniki – integralna część Regulaminu
Zamówienie – zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie
Internetowym zgodnie z Regulaminem.

§ 2 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Klientów w zakresie i na warunkach określonych w
Regulaminie.
Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
prowadzenia Konta Klienta;
umożliwienia dokonywania przez Klienta Zamówienia, skutkującego zawarciem Umowy
Sprzedaży;
udostępniania Klientom informacji handlowych dotyczących świadczonych usług (Newsletter);
umożliwienia Klientom publikowania na stronie Sklepu Internetowego opinii o Towarach
zakupionych w Sklepie Internetowym.
W celu korzystania ze Sklepu Internetowego oraz usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Sprzedawcę, Klienci muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet;
posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
korzystanie z aktualnej wersji przeglądarek stron www (typu Mozilla Firefox, Opera, Google
Chrome, Internet Explorer, Safari itp.).
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Sklepu
Internetowego, mogących czasowo utrudniać lub uniemożliwiać Klientom korzystanie ze
Sklepu Internetowego.

§ 3 REJESTRACJA KONTA KLIENTA W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient musi dokonać nieodpłatnej rejestracji.
2. Posiadanie Konta Klienta nie jest konieczne do dokonania Zamówienia.
3. W celu rejestracji Klient ma obowiązek wypełnić Formularz Rejestracyjny udostępniony przez
Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i przesłać wypełniony Formularz Rejestracyjny drogą
elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji w Formularzu Rejestracyjnym. Podczas
rejestracji Klient ustala hasło dostępu.
4. Wypełniając Formularz Rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:
1) Klient powinien wypełnić wszystkie pola Formularza Rejestracyjnego, chyba że pole jest
oznaczone jako opcjonalne;
2) informacje wpisane do Formularza Rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być
prawdziwe;
3) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz
Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole Formularza Rejestracyjnego;
4) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w
zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji i założenia

Konta Klienta. Wyrażenie zgody następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w
Formularzu Rejestracyjnym;
5) poprzez rejestrację Klient zawiera ze Sprzedawcę umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Sprzedawcę Konta Klienta w Sklepie
Internetowym, na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Niezwłocznie po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, Klient otrzymuje,
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, potwierdzenie rejestracji Konta Klienta. Z
tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych
przekazanych podczas rejestracji.
6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i
nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła do Konta Klienta. W zakresie dopuszczonym
przez prawo Sprzedawca nie odpowiada za skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta
przez osobę trzecią.
7. Klient, który dokonał rejestracji Konta Klienta może samodzielnie je usunąć lub zgłosić takie
żądanie Sprzedawcy na następujący adres poczty elektronicznej: sklep@projectlashes.pl
,przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może
ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku
działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta
przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta
Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem
przez Klienta zabezpieczeń Sklepu Internetowego lub inne działania hakerskie. Zablokowanie
dostępu do Konta Klienta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do
rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta
drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym oraz
uzasadnia konieczność podjęcia takiego działania poprzez wskazanie na przyczynę
zablokowania Konta Klienta.

§ 4 OFERTA SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej sklepu są jedynie zaproszeniem do
zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają
podatek VAT, nie zawierają jednak danych dotyczących kosztów wysyłki, które zostaną
skalkulowane i podane do wiadomości Klienta przed finalnym zatwierdzeniem
Zamówienia, wraz z wszystkimi innymi dodatkowymi kosztami (o ile takie wystąpią). Cena
prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca dla Klienta w momencie złożenia przez
niego Zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów podanych w ofercie, co nie może
jednak negatywnie wpływać na wartość dokonanego Zamówienia.
4. Ilość i rodzaj Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym są zmienne i podlegają stałej
aktualizacji.
5. Ilość Towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie Internetowym jest ograniczona. Ich
sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności Zamówień potwierdzonych przez Sklep
Internetowy, aż do wyczerpania zapasów.
6. Każdy Towar zakupiony w Sklepie Internetowym przez Klienta, zgodnie z obowiązkami
wynikającymi z przepisów prawa, jest fabrycznie nowy, wolny od wad i posiada oryginalne
oznakowania/opakowania.
7. Jeżeli Towar posiada gwarancję producenta lub importera, Klient wraz z towarem otrzyma
stosowny dokument gwarancyjny. Klient może również w każdym momencie zapytać

Sprzedawcę o warunkach gwarancji wysyłając w tym celu wiadomość e-mail pod adres:
sklep@projectlashes.pl .

§ 5 ZASADY SKŁADNIA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego
przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na
dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu Internetowego
www.projectlashes.pl .
2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i
zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, co następuje poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola przed złożeniem Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta Regulaminu
w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia
Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
3. W trakcie składania zamówienia Klient ma obowiązek podać dane osobowe wskazane w
Formularzu Zamówienia oznaczone jako obligatoryjne oraz wyrazić zgodę przez zaznaczenie
odpowiedniego pola przed złożeniem Zamówienia, na przetwarzanie danych osobowych
Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia
złożonego w Sklepie Internetowym.
4. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże
konieczne w celu złożenia Zamówienia.
5. W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu
internetowego, tj. www.projectlashes.pl , wybrać miejsce Dostawy, sposób płatności, wypełnić
Formularz Zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez naciśnięcie na
przycisk „Potwierdzam zakup/Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne ze
złożeniem przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
6. Dostępnymi sposobami płatności są:
1) Przelewy24 , Blik, Płatność kartą
2) Dostawa za pobraniem – płatność w momencie odbioru zamówienia
7. W Formularzu Zamówienia należy wskazać:
a) imię i nazwisko oraz adres Klienta,
b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
c) dane odbiorcy oraz adres, pod który ma odbyć się Dostawa, jeśli Zamówienie ma być
dostarczone na inny adres niż adres Klienta.
8. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez
Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej do wybranych krajów Unii Europejskiej. Lista krajów, do których dostarczany jest
towar zamówiony w Sklepie internetowym dostępna jest na stronie internetowej Sklepu, tj.
www.projectlashes.pl .
9. Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę Towaru oraz koszty Dostawy, jest
każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania
Zamówienia po wybraniu przez Klienta opcji Dostawy.
10. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk
„Potwierdzam zakup/Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość
modyfikowania Zamówienia.
11. Złożenie Zamówienia następuje po wybraniu obszaru Dostawy Towaru, sposobu płatności
oraz wypełnieniu Formularza Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje przez naciśnięcie
przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zakup/Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek
zapłaty.
12. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
wskazany w Formularzu Zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość

elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia i przyjęcia
Zamówienia do realizacji.
13. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania
przez Sprzedawcę Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa
sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
14. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje
przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem
otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę i przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z
załącznikami w formacie pdf w postaci Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od
umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
15. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę Towaru
oraz koszty Dostawy w ciągu 24 godzin od otrzymania od Sprzedawcy wiadomość
elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji.
16. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność gotówką przy odbiorze zamówionego
Towaru, zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej
zamówiony Towar.
17. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z
wystawioną przez Sprzedawcę fakturą obejmującą przedmiot Zamówienia.
18. Jeśli, po złożeniu przez Klienta Zamówienia obejmującego kilka Towarów, okaże się, że
realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację
Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty
elektronicznej (adres e-mail), wskazany w Formularzu Zamówienia. W takim przypadku Klient
może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym
terminie lub anulować złożone Zamówienie w całości informując o tym Sprzedawcę za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@projectlashes.pl albo w formie
pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy.
19. W przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie z góry, a zaistnieją okoliczności, o
których mowa w ust. 18, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej
odpowiednią część, w razie zrealizowania Zamówienia w części. Zwrot płatności nastąpi przy
użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi
się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat
w związku z tym zwrotem.
20. Klient, który złożył Zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować
Zamówienie do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem Zamówienia do
Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone przez
poinformowanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
sklep@projectlashes.pl . Anulowanie Zamówienia potwierdzone zostanie przesłaną na adres
e-mail Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia wiadomością od Sprzedawcy o
anulowaniu zamówienia.

21. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

22. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

23. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta
kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty
płatniczej Zamawiającego.

§ 6 KOSZT I SPOSÓB DOSTAWY

1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wybranych krajów Unii Europejskiej. Lista krajów, do których dostarczany jest towar zamówiony w Sklepie internetowym dostępna jest na stronie internetowej Sklepu, tj. www.projectlashes.pl
2. Zamówienia są dostarczane w dni robocze.
3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Dostawa Zamówienia odbywa się za pomocą:

– Kuriera InPost,

– Paczkomaty InPost

– Kuriera DPD, GLS, DHL

Koszt przesyłki ponosi Klient, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego Zamówienia. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki, zawierającej Zamówienie bezpośrednio podczas jej odbioru od Dostawcy, a w przypadku realizacji Dostawy przez firmę kurierską, w obecności pracownika danej firmy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny w obecności pracownika danej firmy kurierskiej, a następnie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę. Koszt odesłania do Sprzedawcy przesyłki w przypadku skorzystania przez Klienta z prawa rękojmi pokrywa Sprzedawca – w takim przypadku Sprzedawca prosi o wcześniejszy kontakt zainicjowany przez Klienta ze Sprzedawcą poprzez wiadomość e-mail: sklep@projectlashes.pl ,w celu uzgodnienia warunków i terminów przesłania wadliwego Towaru do Sprzedawcy.

4. Informacje o wysłanej przesyłce kierowane są bezpośrednio po jej nadaniu na adres e-mail oraz numer telefonu (sms) podany przez klienta przy wypełnianiu formularza dostawy.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, Konsument, który
zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od
dnia otrzymania Towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów
z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy.
2. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od umowy, które może zostać wysłane:
1) pisemnie na adres Sprzedawcy;
2) e-mailem na adres: sklep@projectlashes.pl .
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Konsumenta na
formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w
posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego w Zamówieniu osobę trzecią inną niż
pracownik Dostawcy.
5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez
Konsumenta do Sprzedawcy stosownego oświadczenia przed upływem terminu.
6. Zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, prawo
odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest
Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
7. Klient dokonuje zwrotu Towaru we własnym zakresie i ponosi wszystkie bezpośrednie koszty
jego zwrotu, w tym koszt opakowania i koszt dostarczenia Towaru do Sprzedawcy.

8. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Klientowi koszt całej zapłaconej kwoty,
w tym koszt wysyłki, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania i
sprawdzenia przez Sprzedawcę zwróconego Towaru.
9. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Klient
ma obowiązek zwrócić niezwłocznie Towar Sprzedawcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia,
w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego
upływem na adres Sprzedawcy.
10. Sposób opakowania i przewozu zwracanych Towarów powinien odpowiadać właściwościom
Towaru.

§ 8 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i oryginalne.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
3. Klient może złożyć reklamację:
1) pisemnie na adres Sprzedawcy;
2) e-mailem na adres: sklep@projectlashes.pl ;
4. Klient, składając reklamację, może skorzystać z formularza udostępnionego przez
Sprzedającego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Klient składając reklamację jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres
Sprzedawcy.
6. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia
reklamacyjnego.
7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru jedynie w
przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi, zgodnie z
art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli niezwłocznie po
stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 Kodeksu
cywilnego).
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Towaru.
9. Klient, będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
10. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe
informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a
także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do
których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

§ 9 NEWSLETTER

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas rejestracji Konta Klienta lub
składania Zamówienia bez rejestracji Konta Klienta, a wyłącznie poprzez Formularz
Zamówienia, aktywuje odpowiednie pole i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej,
wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie
Internetowym oraz wyrazi zgodę na korzystanie z usługi.
Po przesłaniu wypełnionego dedykowanego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w dedykowanym formularzu
potwierdzenie otrzymania wypełnionego formularza.
Klient może zamówić usługę Newsletter również po rejestracji Konta Klienta – w ustawieniach
Konta Klienta.
Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a wypisując się z
subskrypcji przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej
sklep@projectlashes.pl lub poprzez odznaczenie opcji subskrypcji Newsletter’a w
ustawieniach Konta Klienta.

§ 10 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Klienci, którzy zarejestrowali Konta Klienta w Sklepie Internetowym mają możliwość, po
zalogowaniu się na swoje Konto Klienta, umieszczać opinie o zakupionych Towarach.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub do usunięcia opinii jedynie w
przypadku, gdy zawierają treści nieodpowiednie (np. wulgaryzmy, treści obraźliwe), niezgodne
z prawem (np. zawierające treści rasistowskie), naruszające prawa osób trzecich (np.
autorskie prawa majątkowe, dobra osobiste, prawo do wizerunku), stanowiące reklamę
produktów lub usług oferowanych przez podmioty trzecie lub zawierające linki do stron
internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie.
Integralnym załącznikiem do Regulaminu jest:
Wzór formularza odstąpienia od umowy – Wzór odstąpienie
Wzór formularza reklamacyjnego – Wzór reklamacji
Polityka prywatności i plików cookies – Polityka prywatności cookies
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy
obowiązującego prawa polskiego.
Aktualny Regulamin publikowany jest w zakładce Regulamin pod adresem:
www.projectlashes.pl ,a także może być dostarczony Klientowi na każde jego żądanie drogą
elektroniczną, bez dodatkowych opłat w tym zakresie.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z tym
zastrzeżeniem, iż do Zamówienia dokonanego przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję
Regulaminu obowiązującą w chwili dokonania Zamówienia.
Sprzedawca powiadomi Klienta o każdej zmianie Regulaminu w formie komunikatu
przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Klienci będą zobowiązani
postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia
otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2022